Konferanse 2012

Foredrag

Vidar Ose
Bentzrødog Hultgren
Adnan Rahman
Alkobom
James Odeck
Jon P Knudsen
Lars Aksnes
Siri Mathisen
Terje Moe Gustavsen
Eva Molnar (full slides)
Josef Czako
Sigbjørn Reidar Sødal

Videoreportasjer

Vigeland-Osestad Intervju med Ivar Lindal 
Åpningsfilm Nasjonal veikonferanse, 2012 
Vilrid Femoen om stamveier 
Adnan Rahman 
E10 - Lofoten 


Presseklipp

Vei 25. mai
Vei 23. mai
Vei 21. mai

NRK 22. mai: Veiekspert slakter E39

Program dag 1

11.30 - 13.30 Hva er egentlig norsk veipolitikk?

SØRLANDET VISER VEI!

Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund (H) og fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman (H) ønsker velkommen til årets konferanse og forteller om hvordan veiprosjekter har endret Sørlandet de siste årene.

"TIPP TOPP MODERNE VEI OM 20 ÅR!"

Hva innebærer de langsiktige målene for Regjeringens veilpolitikk?
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

WILL ECONOMIC BENEFITS EXCEED COSTS?

Macroeconomic impacts of investments in Norwegian highways.
Dr. Adnan Rahmann, Director int. Division, Cambridge Systematics, Netherlands

THE UNECE AGREEMENT ON AGR: IMPLICATIONS FOR NORWEGIAN E-ROADS

Eva Molnar, director, Transport Division, UNECE, Geneva

POLITISK KVARTER

Hvor går skillelinjene i norsk veipolitikk? Hvilke mål og prioriteringer er felles? hvilke endringer kan vi forvente oss i veipolitikken?
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Knut Arild Hareide (Krf)

14.30-16.00 Planlegging på ville veier?

KAN VI KOMME RASKERE TIL MÅLET?

Hva kreves for at vi kan forenkle planprosesser og redusere planleggingstiden til nye veiprosjekter?
Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet

LØNNSOMT MED VEI, LIKEVEL?

Hvorfor er 12 av 16 veiprosjekter mer lønnsomme enn antatt? erfaringer og prinsipper fra nytte/kostnadsanalyser i Norge og andre land.
James Odeck, økonomi Vegdirektoratet og Nytte-kostnadsanalyse ekspert

TAPER DEMOKRATIET PÅ RASKERE PLANLEGGING

Paneldiskusjon mellom stortingsrepresentantene Anne Marit Bjørnflaten (A), Arne Sortevik (Frp), representanter fra kommuner og fylkeskommuner.

16.30-18.00 Veivalg i Norge

JOURNALISTENE: Derfor er norske veier godt stoff

Dette er noen av historiene vi ha fiunnet når vi har gravd i norsk samferdselspolitikk
Sveinung Bentzrød og John Hultgren, Aftenposten

SAMFUNNSØKONOMEN: Veier i Norge eller verdipapirer i utlandet?

Utnytter vi vår handlefrihet fremtidsrettet? Investerer vi oljeformuen korrekt?
Sigbjørn Sødal, professor i samfunnsøkonomi, UIA

STATSVITEREN: Hva har svenskene forstått?

Hvorfor er det så store ulikheter mellom norsk og svensk samferdselspolitikk?
Knut Boge, førsteamanuensis Høgskolen i Akershus

POLITISK KVARTER:

Øyvind Halleraker (H) og Hallgeir H. Langeland (SV)

Program dag 2

09.00-09.30 Technology in Traffic

DOOMSDAY OR PARADISE

Solving Road Traffic Challenges with Intelligent Information Technologies.
Josef A. Czako, Vice President, International Business Development, KapschTrafficCom

NY TEKNOLOGI VIL STOPPE RUSPÅVIRKEDE TRAFIKANTER

Forslag fra MA - Rusfri trafikk og livsstil om alko-bom på fergekaien.
 

09.30-10.30 Regional utvikling

VEIENS BETYDNING FOR EKSPORTRETTET NÆRINGSLIV

Agderfylkene er blant Norges viktigste eksportregioner. hva betyr gode veier og forutsigbar infrastruktur for virksomheter som deltar i "verdensmesterskapet" daglig?
Siri Mathiesen, regiondirektør NHO Agder

NYE MULIGHETER MED NY VEI

I 2009 ble den nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand åpnet. Hvordan har veien utvidet det regionale bo- og arbeidsmarkedet?
Jon P. Knudsen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

KAN VEIINVESTERINGER STYRKE REGIONALISERINGEN?

Paneldebatt med region- og lokalpolitikere.

11.00-13.00 NTP 2014-2023: På rett vei?

HOVEDGREP OG VIKTIGSTE MÅL I NESTE NTP

Terje Moe-Gustavsen, vegdirektør

"SPONTANHØRING"

Synspunkter og innspill fra salen. Korte innspill til etatenes NTP-forslag fra NAF, NLF, MEF, NHO Transport, OFV, Trygg Trafikk, m.fl.

OPPSUMMERING AV KONFERANSEN

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund, styreleder i OFV