Veikonferansen 2010

Veiens betydning for regional utvikling

Den Nasjonale Veikonferansen er en løsningsfokusert konferanse om fremtidens norske veier. Konferansen skal samle alle aktører som er interessert i å bidra til en videreutvikling av samferdselssektoren i Norge.

Årets konferanse setter søkelyset på veienes betydning for regional utvikling i Norge med eksempler fra Europa.

Konferansen går over to dager, og det er mulig å delta på en av dagene eller begge. På dag to arrangeres også Vegforum Trøndelags høstkonferanse.
 
Det er bred politisk enighet om at folk skal kunne bo og arbeide over hele landet. En forutsetning for å kunne ta hele landet i bruk, er et velfungerende veinett. Veiene binder regioner sammen og skaper mulighet for næringsutvikling og bosetting selv i de delene av Norge som ligger langt unna primærmarkedene. Et godt veisystem skaper nærhet mellom mennesker og markeder.
 
Opplysningsrådet for veitrafikken og Vegforum Trøndelag inviterer til en nasjonal/regional diskusjon om følgende spørsmål:
 
·         Hva betyr et godt veinett for regional utvikling?
·         Hva kan vi lære av tiltak og oppnådde resultater i andre land?
 
Arrangører: OFV og Vegforum Trøndelag
 
Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Program

Torsdag 18. november

0900 Registrering
0930 Velkommen til veikonferansen
Trond Johannesen, styreleder i OFV, adm.direktør i MEF
0940 Forutsetninger for en videre positiv utvikling av regionene – hvilken rolle spiller god infrastruktur?
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
Hvordan vil regjeringen fremme en forutsigbar fremkommelighet for næringslivet i alle regioner?
1000 Samfunnsøkonomisk nytte av bedre veinett
Nils Terje Furunes, tidligere konsernøkonom i DnBNOR
Samfunnsøkonomiske gevinster av å forbedre veiene.
1020 Kvaliteten på veinettet: hvilke fylker har best - og dårligst veier?
Vilrid Femoen, leder politikk og strategi
Presentasjon av hvordan fylkene rangeres i forhold til bredde, kurvatur, stigning, fartsgrenser, jevnhet, komfort og ulykkessituasjon. 
1045 Debatt: Krav til veistandard
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentantene Susanne Brattli (Ap), Knut Arild Hareide (Krf), Bård Hoksrud (Frp), Øyvind Halleraker (H), samt Nils Terje Furunes og Vilrid Femoen.
1140 Pause
1200 Bedre veiforbindelser – et verktøy i Regjeringens nordområdesatsing
Torbjørn Naimak, regiondirektør, Statens vegvesen region nord
Som et ledd i regjeringens satsing på vekstkraftig utvikling i nordområdene, er det i Nasjonal transportplan igangsatt strategiske utredninger av infrastrukturbehov for fremtiden. Første delutredning er nå klar, og presenteres offentlig for første gang på Den nasjonale veikonferansen
1220 Gode veier skaper sterke og levende regioner
Jon Inge Lian, TØI
Sammenhengen mellom samferdselsinvesteringer og regional utvikling.
1240 Vil bedre veiforbindelser gi flere arbeidsplasser? 
Gisle Solvoll, forskningsleder ved Handelshøyskolen i Bodø
Omsetnings- og sysselsettingsendringer i Nordland som følge av endringer i infrastruktur. Betydningen av økt reisehastighet for regional utvikling?
1300 Lunsj
1400 Næringslivets behov for god infrastruktur og utbygging av veiprosjekter
Tore Myhre, avdelingsdirektør innovasjon og næringsutvikling, NHO
NHO samferdselsstrategi: Utfordringer og løsninger
1420 Betydningen av gode og sikre veier for et europeisk konsern
Jon Erik Engeset, konsernsjef Saferoad AS
Saferoad har virksomhet i 10 land med hovedkontor i Ørsta. Både produktene og de ansatte er avhengig av sikre og effektive veiforbindelser
1440 Pause
1510 Debatt - salens time
1600 Introduksjon til dagens veibefaring
Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag og leder for Vegforum Trøndelag
1615

Veibefaring i Trondheimsregionen
Hvordan kommer varer og personer seg mellom omland og byen? 11 kommuner i Trondheimsregionen har valgt å lage en større pendlerregion for å vokse sammen. Vi vil på turen se standarden på viktige regionveier mot Fosen og Klæbu med ulik usikt til å bli opprustet. På vei inn og ut av Trondheim passerer vi nye avlastningsveier, prosjekter under bygging og veier som burde vært bygget. Kart og illustrasjoner vil bli utdelt.


Fredag 19. november

0900 Velkommen til dag 2
0905 Portugals nasjonale veiplan 1986-2010, hovedpunkter og resultater 
v/Antonio Pinelo, generalsekretær i den portugisiske veiforeningen
Hvordan Portugal har bygget opp et moderne veinett på kort tid ved hjelp av statlig/privat samarbeid og ny finansieringsmodell
0930 På vei mot minstestandarder på veinettet?
v/Lars Erik Hauer, direktør for veg og transportavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
På bakgrunn av regionreformen er det utarbeidet forslag til minstestandarder på riks- og fylkesveinettet. Standardene skal fremme likeverdig tjenestekvalitet på veinettet over hele landet.
0950  Pause 
1010 Har fylkene blitt sterkere regionale utviklingsaktørerer?
v/fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik og fylkesråd i Nord-Trøndelag Tor-Erik Jensen
Erfaringer fra Nord- og Sør-Trøndelag etter regionreformen
1040 Ei tim’ te’ by’n 
v/Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS
Hvordan skape tverrpolitisk enighet om et utviklingsprosjekt på tvers av kommunegrenser?
1100 Nye tanker om veifinansiering
v/Oddbjørn Vatne, Nordøyvegen og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal
Kreativiteten kjenner ingen grenser når det gjelder å sikre finansiering av bedre veier. Hvilken lærdom kan vi trekke av prosjektet Nordøyvegen?
1120 Oppsummering av nasjonalt program
Hvem betaler regningen for levende, livskraftige regioner? Hvor lenge skal befolkning og næringsliv vente på å få en tjenlig infrastruktur?
1130 Lunsj
1230

Vegforum Trøndelags høstkonferanse 2010

Velkommen

1240 Kort om forvaltningsreformen
Vi har fylkespolitikere i Trøndelag som er blant de beste i landet til å prioritere vei, men vil dette vare?

Terje Sørvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Komitè for samferdsel, næring og miljø og Ola Huke, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Komitè for Samferdsel, areal og miljø, forteller om status og videre planer i eget fylke. 

1250 Planlegging av vei i Trøndelag

Debatt: Hva kan vi gjøre for å skape mer regional enighet og slagkraft i Trøndelag og Midt-Norge?

Deltakere: 
· Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS - Ei tim´te´by´n
· Bjørn Holder, prosjektleder Rv 17 Steinkjer – Namsos 
· Berit B. Lied, regionvegsjef i Statens Vegvesen region Midt
· Inga Johanne Balstad, ordfører i Selbu kommune.

1330 Pause
1350 Hvordan ville en ideel utbyggingsprosess vært?
Johan Arnt Vatnan, konserndirektør i Skanska Norge AS
1410 Debatt - Hvordan kan vi få mer vei ut av pengene i Trøndelag, med E6 som eksempel.

Deltagere:
· Johan Arnt Vatnan, konserndirektør i Skanska
· Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag
· Tor Erik Jensen, fylkesråd i Nord-Trøndelag
· Merethe Storødegård, regiondir. NHO Trøndelag og leder av
  Vegforum Trøndelag
· Lars Myraunet, Stortingsrepresentant for Høyre fra Nord-Trøndelag
· Susanne Bratli, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 
  Nord-Trøndelag.


Foredrag

Foredragene fra Veikonferansen, dag 1

Lars Erik Bartnes, Samferdselsdepartementet
Nils Terje Furunes, selvst. rådgiver
Vilrid Femoen, OFV
Torbjørn Naimak, Statens vegvesen
Jon Inge Lian, TØI
Gisle Solvoll, HHB
Tore Myhre, NHO    NHO samferdselvideo
Jon Erik Engeset, Saferoad    Saferoad video

Foredragene fra Veikonferansen, dag 2

António Pinelo, CRP
Lars Erik Hauer, Vegdirektoratet
Tor Erik Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Knut Sundet, Fosenvegene, del 1
Oddbjørn Vatne, Nordøyvegen

Foredragene fra Vegforum Trøndelags høstkonferanse

Merethe Storødegård, NHO Trøndelag
Inga Johanne Balstad, Selbu kommune
Knut Sundet, Fosenvegene, del 2
Johan Arnt Vatnan, Skanska Norge